Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor klanten van bredapartscompany.com

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen bredapartscompany.com en haar klanten, en op alle aanbiedingen die bredapartscompany.com doet.

2. Terminologie
2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij bredapartscompany.com en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door bredapartscompany.com.
2b Een 'betaalperiode' is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen, onderhoudscontracten en domeinnaamregistraties. Onder punt 8 in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip 'betaalperiode' verder besproken.
2c Bredapartscompany.com is een handelsnaam van Breda Parts Company. 

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht
4a Op alle overeenkomsten tussen bredapartscompany.com en de klant en alle aanbiedingen van bredapartscompany.com aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Breda, tenzij bredapartscompany.com ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

5. Correspondentie
5a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
5b De klant is verplicht om een emailadres aan bredapartscompany.com op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan bredapartscompany.com worden doorgegeven op de manier die bredapartscompany.com voorschrijft.
5c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Eigendom
6a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij bredapartscompany.com of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
6b Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Rechten van derden
Klant garandeert bredapartscompany.com dat de opdracht die klant aan bredapartscompany.com verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.

8. Betaalperiodes
Een betaalperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag vooruitbetaalt. Een overeenkomst tussen klant en bredapartscompany.com wordt aangegaan voor de betaalperiode van iDEAL.

9. Retourneren
9a Indien u van ons een onjuist artikel ontvangt, behoort u dit de dag van ontvangst aan ons te melden. U kunt dit artikel retourneren of omruilen (per post). Uiteraard zullen wij de verzendkosten vergoeden. 
9b Indien u een onjuist artikel heeft besteld, is het mogelijk dit (ongebruikt en onbeschadigd) binnen 48 uur om te ruilen. Uiteraard zijn de verzendkosten voor rekening van de klant. 
9c De consument heeft gedurende 14 werkdagen na ontvangst van de goederen het recht deze zonder opgave van redenen te retourneren. De goederen dienen onbeschadigd, ongebruikt en in originele verpakking geretourneerd te worden. Eventueel betaalde bedragen worden uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de betreffende goederen geresitueerd. De kosten van de verzending zijn voor rekening van de wederpartij. 
9d Zakelijke klanten kunnen geen artikelen ruilen of retourneren. De wet kopen op afstand geldt alleen voor consumenten. Een bedrijf (ook een eenmanszaak) kan dus geen gebruik maken van dit recht.
9e Onderdelen die gemonteerd zijn geweest geven wij geen garantie op en kunnen ook niet retour worden gezonden, net zoals elektronische onderdelen.
9f Hygiënische producten kunnen niet worden geruild of geretourneerd.


10. Facturen
10a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email. Facturen worden dus niet per post verzonden.
10b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
10c Na het verstrijken van de in 10b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
10d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.

11. Recht om diensten te weigeren
Bredapartscompany.com heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

12. Wijziging Algemene Voorwaarden
bredapartscompany.com is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van bredapartscompany.com is daarvoor afdoende. Het is aan bredapartscompany.com om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

13. Disclaimer
Bredapartscompany.com is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Bredapartscompany.com geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Bredapartscompany.com en haar personeel.

14. Garantie en Aansprakelijkheid
14a Kettingzagen, bosmaaiers, multitools, grondboren, waterpompen zijn gewaarborgd tegen fabricagefouten gedurende een periode van een (1) jaar te rekenen vanaf de datum van de verkoopfactuur, mits anders aangegeven.

Quads, dirtbikes en steps worden uitsluitend met startgarantie geleverd, dit houdt in dat deze artikelen onbeschadigd zijn en goed werken, verder wordt er geen garantie op verleent.

Interventies in het kader van de waarborg leiden niet tot een verlenging van de waarborgperiode. De wettelijke garantie is NIET toepasbaar voor herstellingen die noodzakelijk zijn door externe oorzaken zoals brand, ongeval, bliksem en stormschade.

Wij zijn niet aansprakelijk voor brievenbuspost. Als u de bestelling op een veiliger manier wenst te ontvangen, dient u contact met ons op te nemen

Het volgende valt buiten de waarborg:

  • een defect voortvloeiende uit normale slijtage
  • regen-, water- of andere vloeistofschade
  • corrosie of oxidatie
  • toevallige of opzettelijke schade
  • nalatigheid
  • abnormale gebruiksomstandigheden
  • het niet volgen van de instructies van de fabrikant en/of verkoper (ongeacht of dit mondeling of schriftelijk gebeurt)
  • misbruik, wijzigingen of herstellingen aan de goederen, zonder de goedkeuring van de verkoper (met name het openen van een product door een centrum dat door de verkoper niet werd goedgekeurd. 

14b Wij verlenen op alle producten startgarantie, dit houdt in dat het product onbeschadigd is en goed functioneert. Indien dit niet het geval is dient u dit binnen 24 uur per mail te melden. 
14c Wij gaan ervan uit dat, indien men een gemotoriseerd voertuig bij ons aanschaft, verpakt in een doos, dat men voldoende kennis in huis heeft om het artikel vakkundig in elkaar te zetten / af te stellen. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid indien dit onverhoopt niet correct gebeurd.
14d Breda Parts Company is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Breda Parts Company. 
14e Als Breda Parts Company om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
14f Geleverde artikelen kunnen afwijken van de foto's op de website qua kleur, print, vorm en model.
14g Onderdelen die gemonteerd zijn geweest geven wij geen garantie op en kunnen ook niet retour worden gezonden, net zoals elektronische onderdelen.

15. Onjuist artikel geleverd
Hebben wij een verkeerd artikel verzonden en u stuurt het retour? Dan vergoeden wij uiteraard de verzendkosten. Wij vergoeden echter niet meer dan het bedrag waar wij het voor hebben verzonden volgens de factuur.